Advertising

           REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.trzykoronki.pl Sprzedajacym jest Anna Pluta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Pluta "Trzy Koronki" podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej (CEIDG) pod nr.  

NIP 7311276038 Regon 101302065 z siedzibą w Pabianicach ul. Miodowa 31

 

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

- pod numerem telefonu 692 102 958

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: skleptrzykoronki@onet.pl

- sklep stacjonarny: Trzy Koronki ul. Zamkowa 59F Pabianice

 

                                                                                   § 1. Definicje      

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr144, poz. 1204 ze zm.)

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument - Klient będący osoba fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiazanym bezposrednio z jej działalnością gospodarcza i zawodową.

4. Usługodawca - podmiot świadczący usługi sprzedazy za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach okreslonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym,której dotyczy umowa sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta między Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostepny pod adresem www.trzykoronki.pl za pośrednictwem którego klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie - oświadczenie woli klienta okreslające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezposrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniajacy przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoca właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

                                                                                   § 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.trzykoronki.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3.  Sklep internetowy www.trzykoronki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.trzykoronki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponowac aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urzadzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym nastepujące minimalne wymagania techniczne:

- przeglądarka internetowa Internet Explorer, Firefix, Opera lub Chrome.

6. Klient zobowiazany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,

np: treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

                                                                     § 3 Składanie zamówienia

1. Wszystkie ceny podane na stronie  internetowej www.trzykoronki.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.trzykoronki.pl

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedajacy skontaktuje sie z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać dołączona do wysyłanej paczki.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgode na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedajacego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do Swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres

e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i ochronie przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złorzeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzajacą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

                                                                      § 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ja opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w sklepie stacjonarnym pod adresem: Salon bielizny damskiej "Trzy Koronki" ul. Zamkowa 59F Pabianice.

3. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem wybranej  dostawy:

- Paczka priorytetowa, czas dostawy do 3 dni

- Paczka ekonomiczna, czas dostawy powyżej 3 dni.

Jest to orientacyjny czas dostawy przy wyborze opcji płatnosci "przelew". Do podanego czasu dostawy nalezy doliczyc czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze)

4. Klient jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w zakładce "Koszty wysyłki". Klient moze sie zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w Informacjach w "Koszty wysyłki"

                                                                                     § 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastapić przelewem na konto bankowe sklepu:

Numer konta do wpłat: 63 1050 1461 1000 0090 9217 5646

Nasz bank: ING BANK ŚLĄSKI

                                                                     § 6 Odstąpienie od umowy (Zwrot)

1. Konsument, który zawarł umowe na odległość w sklepie www.trzykoronki.pl ma prawo według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  do odstapienia od umowy (Zwrotu) bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia doręczenia przesyłki. Pisemne oświadczenie o odstapieniu od umowy należy wysłać na adres:

Trzy Koronki

ul. Zamkowa 59F

95-200 Pabianice

lub adres e-mail: skleptrzykoronki@onet.pl droga elektroniczną.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

(Należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

Ja.......................................................niniejszszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ...................................................................................

nr.zamówienia............................................... . Data zawarcia umowy to .............................,

data odbioru............................. .

 

Imię i nazwisko........................................................

Data.........................

Podpis............................. (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)

2. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Zwrot powinien nastapić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstapienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjatkiem dodatkowych kosztów wynikajacych z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiazanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

                                                                § 7 Procedura reklamacji

1. Przedsiębiorca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu wad fizycznych bądź prawnych - rękojmia przez okres 2 lat od wydania przedmiotu.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy:

Trzy Koronki

ul. Zamkowa 59F

95-200 Pabianice

3. Składajac reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym. Zgłoszenie reklamacyjne na formularzu sklepu nie jest obowiązkowe. Klient może napisac odręcznie reklamację towaru.

Poprawne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

datę zawarcia Umowy stanowcej podstawę reklamacji, 

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszystkie okolicznosci uzasadniające reklamację.

Jeśli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. W przypadku reklamacji równowartość kosztów przesyłki przez Państwa poniesionych zwrócimy Państwu natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

                                   § 8 Polityka prywatnosci oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego www.trzykoronki.pl w związku z zakupami jest firma Anna Pluta "Trzy Koronki"

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym moga być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci maja prawo dostępu do tresci swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania żamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiazkiem zpłaty" Klienci posiadajacy konto w Sklepie internetowym mają możliwosć samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycje profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomosci e-mail do Usługodawcy na adres skleptrzykoronki@onet.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostepnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostepnienie treści zawieranej umowy nastepuje przez przesłanie stosownej wiadomosci e-mail po zawarciu Umowy Sprzedazy.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży nastepuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

                                                                § 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.)

2. Spory wynikajace ze stosowania niniejszego Regulaminu i w zwiazku z wykonywaniem zawartych umów miedzy Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd własciwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r.Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz.296 ze zm.).

 

Data opublikowania regulaminu 24.12.2014 r.